Regulamin Cyklu AnO 2018

 1. Cykl składa się z Prologu i szeregu imprez, których wspólnym mianownikiem jest umiejętność nawigacji w terenie . Najaktualniejsze informacje (daty imprez etc.) zawsze będą publikowane na stronie www.ano.navigatoria.pl.
 2. Poszczególne edycje cyklu posiadają zróżnicowany charakter i mogą być mniej lub bardziej związane z następującymi aktywnościami: MnO, BnO, RJnO, LARP, adventure racing, flash mob, jodłowanie, lepienie pierogów, PDF.
 3. Zawodnicy mogą startować w dowolnych konfiguracjach płciowych i liczbowych (różnych od zera). o ile szczegółowe regulaminy tras nie stanowią inaczej. Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych.
 4. W cyklu prowadzone będą tylko dwa rodzaje klasyfikacji:
  • Klasyfikacja w ramach poszczególnych imprez – pozwalająca zauważyć rozkład wśród zespołów cech ilościowych mierzalnych, takich jak liczba zdobytych PK, punktów wagowych, czasu poświęconego na zwiedzanie lasu lub innego terenu na którym rozgrywana jest impreza itp. względem wzorcowych wyników w zakresie porównywanych parametrów, które reprezentowane są przez wyniki zespołu zajmującego miejsce skrajnie odległe od ostatniego zgodnie z ustalonymi kryteriami.
  • Klasyfikacja częstościowa – oparta na zsumowaniu startów uczestnika w imprezach cyklu „Alternatywa na Orientację 2018″. W tym miejscu czyni się następujące supozycje:
   • Za imprezy cyklu uważa się imprezy uwzględnione w kalendarzu opublikowanym na stronie cyklu w dniu jego ogłoszenia bądź do niego wprowadzone w trakcie trwania cyklu.
   • Przyjmuje się, że im wyższa liczba wystąpień tym wyższe miejsce w klasyfikacji.
  • Klasyfikacja prowadzona w ramach Trasy za trudnej (TZ).
 5. Zespół, który wystartował i pragnie być sklasyfikowany zostanie sklasyfikowany jeżeli da organizatorowi ku temu niezbędne podstawy w postaci: stawienia się na mecie po ukończeniu trasy i oddania czytelnej karty startowej.
 6. Możliwa jest dyskwalifikacja zespołu w przypadku, np.: podziału zespołu lub karty startowej na trasie zawodów, korzystania z niedozwolonych środków transportu, innego naruszenia zasad fair play, norm współżycia społecznego albo innego zachowania łamiącego regulamin bądź zachowania, które urazi organizatora.
 7. Klasyfikacje w poszczególnych imprezach mogą być oparte o różne kryteria, jak np.: cenzus wieku, czas przebycia trasy, ilość potwierdzonych PK, zdobyte punkty wagowe lub cenzus majątkowy. Szczegółów zastosowanych rozwiązań należy poszukiwać w odrębnych regulaminach tras, imprez cyklu bądź komunikatach technicznych publikowanych przed i w dniu imprezy.
 8. Gdyby zdarzyło się, że nie można w sposób jednoznaczny zrekonstruować zamiarów organizatora co do stosowanych kryteriów, można przyjąć za generalną zasadę, wedle której za rozstrzygające uważa się kryteria wg kolejności:
  1. ilość zdobytych punktów wagowych – jeśli występują,
  2. ilość zdobytych punktów kontrolnych – jeśli nie są liczone punkty wagowe,
  3. czas przebycia trasy.
 9. Regulaminy imprez oraz komunikaty techniczne mogą czasowo modyfikować zapisy niniejszego regulaminu aż do jawnej sprzeczności włącznie.
 10. Za ukończenie każdej imprezy zawodnicy mogą otrzymać pamiątkowe dyplomy (o nie bardzo alternatywnym wzornictwie) tylko na wyraźne, pozytywne oświadczenie woli wyrażone przy wysyłaniu zgłoszenia na imprezę. W przeciwnym razie będzie można otrzymać dowolnie wybrany dyplom z puli dyplomów nieodebranych do samodzielnego wpisania własnego imienia i nazwiska lub nazwy zespołu (po uprzednim trwałym usunięciu z niego danych identyfikujących poprzedniego wyróżnionego).
 11. Każde wydarzenie sportowe może mieć swojego sponsora. W sytuacji gdy i wydarzenia cyklu “Alternatywa na Orientację 2018” spotkają godnego sponsora możliwe będą pewne świadczenia rzeczowe dla zawodników w postaci nagród np. za życie i twórczość lub tzw. całokształt. Biorąc jednak pod uwagę, że nie prowadzimy w tym roku klasyfikacji generalnej należy przyjąć za pewne, że nikt nie zwycięży w całym cyklu. Pamiętajmy jednak, że wszyscy jesteśmy zwycięzcami! Tak, Ty który czytasz te słowa, Ty też!
 12. W ramach poszczególnych imprez mogą zostać przyznane symboliczne nagrody w oparciu o prowadzoną klasyfikację bądź o losowanie. Każdorazowo wysokie prawdopodobieństwo takiego zajścia zostanie zapowiedziane w regulaminie imprezy lub komunikatach technicznych. Tamże określone zostaną ewentualne zasady nagradzania.
 13. W ramach wystąpienia warunku o którym mowa w pkt. 11 zdaniu pierwszym Regulaminu w koniunkcji z remisem w klasyfikacji imprezy o ostatecznym wyniku decydować będą ordalia, w tym także pojedynek przedstawicieli zespołów na miny lub „papier, nożyce, kamień” albo inna sportowa forma rozstrzygnięcia zaproponowana przez dobrego ducha imprezy.
 14. Organizator gorąco poleca do stosowania, jako obowiązkowy, opisany poniżej sposób potwierdzania punktów kontrolnych (PK) w celu usprawnienia oceny osiągnięć zespołów:
  1. PK z perforatorem:
   • wpisanie długopisem w pole karty startowej symbolu punktu kontrolnego z mapy (co do zasady będzie to liczba lub litera) i odbicie w obrębie tego samego pola śladu perforatora.
  2. PK z kredką:
   • wpisanie kredką w pole karty startowej symbolu punktu kontrolnego z mapy (co do zasady będzie to liczba lub litera) i wpisanie kredką w obrębie tego samego pola kodu znajdującego się w lewym górnym rogu lampionu.
 15. W przypadku niezastosowania ustalonego sposobu potwierdzania punktów kontrolnych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w punkcie 16, zostaną przyznane punkty karne za każdy błąd w potwierdzeniu. Wysokość kary każdorazowo określa regulamin imprezy lub arbitralnie Sędzia Główny. Obowiązujący taryfikator będzie podany do wiadomości najpóźniej w dniu zakończenia imprezy.
 16. Gdyby PK pozbawiony był narzędzi umożliwiających potwierdzenie bądź byłyby one w stanie uniemożliwiającym spełnienie przez uczestników ciążących na nich obowiązków co do potwierdzenia punktu kontrolnego dopuszcza się stosowanie inwencji własnej ratującej z takowej opresji.
 17. Ukończenie imprezy o nazwie „Navigatoria Adventure Race” (zgodnie z regulaminem Rajdu) zostanie potraktowane jako wystąpienie, o którym mowa w punkcie 4 kółko drugie.
 18. Wysłanie zgłoszenia na imprezę AnO wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o kolejnych imprezach organizowanych przez zespół Navigatoria. Adres e-mail zostanie usunięty z listy na wyraźne życzenie skierowane na adres ano@navigatoriaar.pl.
 19. Biorąc udział w imprezie organizowanej przez zespół Navigatoria uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych ich wizerunku utrwalonego na fotografiach bądź w materiałach filmowych z imprezy.
 20. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 21. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu zależy od organizatorów i może być bardzo alternatywna. Organizator zastrzega sobie prawo do nieciągłości orzecznictwa.

Opublikowano: 25.02.2018